PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je specifický druh mezilidského kontaktu, ve kterém se usiluje o zmírnění či odstranění psychických obtíží anebo také o podporu osobního růstu, při záměrném a cíleném používání psychoterapeutických prostředků k tomu kvalifikovaným odborníkem.

Základem psychoterapeutické práce je rozhovor, rozhovor, který je ale odlišný od rozhovoru, který vedete s někým z rodiny, se svými přáteli, známými nebo sami se sebou. V psychoterapii také nejde o zprostředkování univerzálních postupů nebo návodu na spokojený život; terapie není o poslouchání rad, co by někdo jiný dělal na vašem místě. Terapeut nezná odpovědi na všechny otázky, ale umí dobré otázky pokládat a může pomoci zpracovat to, co se ve vás odehrává. V terapii také nejde ani o prosté chlácholení, politování či vybrečení se (byť zážitek pochopení a opravdového přijetí druhým či očistné uvolnění emocí pláčem mohou být přirozenou součástí procesu...).

Psychoterapie je cesta za porozuměním sobě samému, postupná cesta k vlastním odpovědím a růstu. Terapeut je klientovi průvodcem, avšak expertem na svůj život zůstává klient.

Při práci s lidmi je pro mě důležitý velmi individualizovaný přístup, respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho příběhu a potřebám.
Svým způsobem práce a přístupem ke klientům se snažím vytvářet bezpečné, přijímající prostředí a atmosféru důvěry, ve které se dá otevřeně hovořit o všech tématech. 

Veškeré informace, které mi na setkání sdělíte, jsou důvěrné. V souladu s etickými principy mé profese jsem vázána mlčenlivostí obdobnou lékařskému tajemství. Výjimku tvoří pouze situace, které jsou upravené trestním zákoníkem a odborné supervize. 

ABY TERAPIE MOHLA BÝT ÚSPĚŠNÁ,
je velmi důležitá Vaše motivace k ní a otevřené jednání.  


Na našich setkáních se budu zajímat o to, co prožíváte, o váš vnitřní svět, o vaše myšlenky, emoce apod. 
Budu vás podporovat k vlastní aktivitě a reflexi vašich myšlenek a pocitů,
k uvědomování si různých souvislostí.

Při dobře fungující spolupráci se nám podaří postupně vytvořit bezpečný terapeutický vztah.
Již tento zážitek může být pro mnohé velmi cennou a léčivou zkušeností.

Postupně může docházet ke snížení psychického napětí, ke zmírnění obtíží, ale i k větším změnám ve vašem prožívání a chování.

Psychoterapie může postupně podpořit váš osobní růst
a dodat vám odhodlání k realizaci životních změn, kvůli kterým jste odbornou psychologickou pomoc vyhledali...   

JEŠTĚ VÍCE O ZPŮSOBU MÉ PRÁCE

Na terapii se mnou to nemusí být "jen o mluvení" a racionálním analyzování toho, co vás tíží.

KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Psychoterapeutický přístup, který využívám, poskytuje možnost oslovit řešená témata, zažívané potíže, nálady, vědomé i nevědomé konflikty nejen formou běžného psychoterapeutického rozhovoru o nich, ale také formou PRÁCE SE SYMBOLY a CÍLENOU IMAGINACÍ.
Imaginace, to je přirozená schopnost člověka vyvolávat si v mysli představy či "obrazy" (znáte jako vzpomínání v obrazech, představování si něčeho, fantazii...). Za užití této aktivity (imaginování) při terapii je možné zažívanou vnitřní skutečnost (řešená témata, potíže, emoce...) spolu s provázením terapeuta prozkoumávat v symbolické představě, což je pro řadu obtíží mnohem šetrnější a efektivnější než přímý/pouhý rozhovor o nich.
Svět imaginací nám poskytuje přímější cestu do našeho vnitřního světa a možnost intenzivního emočního prožívání a změny.

Praktický postup psychoterapie s využitím imaginace vypadá tak, že po krátké relaxaci, která pomůže k uvolnění, zklidnění a zaměření pozornosti na vnitřní duševní procesy, vybídne terapeut klienta k vybavení si nějakého motivu. Jedinečná vnitřní skutečnost a prožívání klienta se pak zobrazuje symbolicky (tím jak vypadá jím představovaná krajina/zadaný motiv, tím jaké dění se v imaginaci odehrává...). Na rozdíl od nočního snu popisuje klient terapeutovi přímo v průběhu imaginace všechno, co se odehrává před jeho vnitřním zrakem. Tak může v průběhu imaginace terapeut klienta provázet, může ho chránit před nadměrnou úzkostí, podporovat ho svým empatickým porozuměním k dalšímu objevování, podpořit ho v konfrontaci s konfliktním materiálem (takovým, který vyvolává obtížné emoce nebo i fyzické pocity v imaginaci samotné nebo podobně i v běžném životě), povzbudit ho ke zkoušení nového způsobu jednání a vztahování se apod.. 

Imaginace však není totéž, co vizualizace (optické představy, které při prostém vizualizování jsou vytvářeny, totiž nepodněcují právě ono katatymní, - t.j. citové, vůlí neřízené prožívání ve všech smyslových modalitách) a nejde ani o hypnózu či sugesci. Imaginace klient v zadaném motivu rozvíjí spontánně, svobodně, není mu nařizováno, co a jakým způsobem se v nich má dít.

Zažitou imaginaci lze po terapeutickém sezení zachytit také ve formě nakreslení obrázku, popř. sepsáním (co se odehrálo, jako příběh...). Díky tomu tak klient zůstává v kontaktu se zážitky a symboly z imaginace i mezi jednotlivými terapeutickými setkáními. Nad imaginovaným materiálem se dále zamýšlí, zpracovává zážitky z imaginace, integruje je. V návazných setkáních s terapeutem je pak možné zážitky a obsahy z imaginací dále v rozhovoru prozkoumávat, všímat si souvislostí mezi zážitky a obsahy z imaginací s děním v běžném životě, s aktuálními konflikty/obtížemi, s cílem integrovat je, postupně dosáhnout změny... Témata řešená v rámci terapie se mohou dostávat také do nočních snů klienta, ty může být přínosné si zapisovat a nosit je také s sebou na terapeutická sezení.


Katatymně imaginativní psychoterapie se velmi osvědčuje v léčbě neurotických obtíží (tj. např. úzkosti, deprese, nutkavého myšlení a chování, panických atak, potíží v reakci na stres apod.), funkčních tělesných a psychosomatických obtíží, dále při práci s traumatem a v psychoterapii osobnostních poruch.

Jde o mezinárodně uznávaný, odborně fundovaný a ověřený psychoterapeutický přístup. Náleží mezi hlubinné psychoterapeutické metody vycházející z moderních psychoanalytických a psychodynamických teorií. Základy tohoto psychoterapeutického přístupu položil v minulém století Hanscarl Leuner, psychiatr a psychoterapeut vzdělaný v psychoanalýze a jungiánské psychoterapii. V ČR je tento psychoterapeutický výcvik schválený akreditační komisí složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P., Asociace klinických psychologů, Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. a Ministerstva zdravotnictví ČR.

(text zpracován podle www.cskip.cz a publikace Hanscarla Leunera - Katatymně imaginativní psychoterapie, v r. 2007 vydal Portál s.r.o.,
fotografie Daria Tumanova, Johannes
 Plenio a Aaron, Unsplash)   

"Kdo se dívá ´ven´, ten sní; kdo se dívá ´dovnitř´, ten se probouzí." — Carl Gustav Jung

Vytvořte si webové stránky zdarma!